Omschrijving

MEE ondersteunt en begeleidt mensen met een beperking bij het leven met een handicap gericht op volwaardige en zelfbewuste deelname aan de samenleving op alle levensterreinen en in alle levensfasen. Het gaat dan met name om mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking, chronisch zieken en mensen met een autismespectrum-stoornis. De ondersteuning en begeleiding is ook bedoeld voor hun ouders of verzorgers.

Kenmerkend voor MEE: De dienstverlening is persoonlijk, onafhankelijk, deskundig, direct, dichtbij, kosteloos, 24 uur bereikbaar, levenslang en levensbreed.

VisieMEE wil een sterke maatschappelijke dienstverlener zijn voor mensen met een beperking in de regio Zuidoost Brabant.

MEE biedt perspectief aan mensen met een beperking en ondersteunt hen zodanig dat zij zelfbewust deel kunnen nemen aan de samenleving. MEE bevordert dat beperkingen niet leiden tot handicaps bij het deelnemen aan de samenleving.

MEE draagt bij aan een kleurrijke samenleving waarin het afwijkende herkend en erkend wordt. MEE draagt praktische oplossingen aan voor maatschappelijke problemen voor mensen met een beperking waardoor een samenleving ontwikkelt waarin het voor alle burgers (met of zonder handicap) goed leven is. MEE gaat uit van volwaardig burgerschap voor eenieder met de rechten en plichten die in die context daarbij horen.

MEE kan dat niet alleen bereiken. MEE probeert de verantwoordelijkheid te nemen en spreekt ook andere organisaties daarop aan om in een betrokken samenwerking oplossingen te creëren voor mensen met een beperking en hun omgeving.

MEE zit als maatschappelijke dienstverlener overal waar dat nodig is, op alle leefterreinen en in alle levensfasen. MEE weet wat mensen met een beperking kunnen meemaken in hun leven. Wij weten de wegen die te bewandelen zijn, gaan met hen mee op hun levensweg en verkennen waar nodig nieuwe paden met hen onder hun regie.

MEE bedient ook maatschappelijke organisaties van klein tot groot, vrijwillig of professioneel, in welke sector dan ook in het streven om participatie van mensen met een beperking te bevorderen. MEE signaleert waar het beter kan.

De bevlogenheid en deskundigheid van de consulenten van MEE zijn een bron van betrokkenheid. De consulenten van MEE werken vanuit een klantvriendelijke en respectvolle bejegening van mensen met een beperking. Zij weten dat samenwerking kansen schept. Consulenten van MEE kennen de lokale omgeving en komen bij mensen thuis, op school of op het werk. Zij zijn bij wijze van spreken goede buren van mensen met een handicap met verstand van zaken waarop je kunt rekenen.

Contactgegevens

MEE Zuidoost Brabant heeft twee locaties in de regio Zuidoost Brabant; locatie locatie Eindhoven | De kempen en locatie Helmond
Locatie Helmond
Bezoekadres: Baroniehof 169a, Helmond
Correspondentieadres: Postbus 6055, 5700 ET Helmond
Tel: 040-2140404
E-mail: info@meezuidoostbrabant.nl
Website: www.meezuidoostbrabant.nl