Omschrijving

ZelfhulpVerbindt.nl 

Stichting Zelfhulp Verbindt Nederland wil mede via www.zelfhulpverbindt.nl als landelijk platform, zelfhulp in Nederland uit de kinderschoenen halen door mensen te verbinden en drempelloos met elkaar in contact te brengen.

Verbinden van mensen en ervaringen

Mensen die zelf ooit de kracht en het nut van zelfhulp voor hun herstel hebben ervaren; betrokkenen, naasten die dit van nabij hebben zien gebeuren of zelf daarvan gebruik gemaakt hebben, mensen die in de kracht en het nut van zelfhulp geloven, mensen die gewoon sympathie voor zelfhulp hebben of mensen die via hun beroep, opleiding of anderszins interesse hebben in herstelgericht werken via zelfhulp en ervaringsdeskundigheid.

Mensen die met elkaar in zelfregie en herstelgericht de krachten, kennis en ervaringen delen in verbondenheid en daarmee een natuurlijke beweging op gang brengen waardoor het gebruik van zelfhulp een duidelijke plaats krijgt in onze samenleving.

Doel:

Dat tot de normaalste, dagelijkse dingen van het leven gaat behoren met elkaar ook te praten over lastige zaken die je dwars zitten of waar je onverwachts tegen aan loopt. Waarvan iedereen het logisch vindt dat jezelf eerst je eigen probleem oppakt en op eigen initiatief daarbij gebruik wilt maken van gelijke ervaringen van anderen. Dat anderen die gelijke ervaringen met mensen op gelijkwaardige wijze willen delen met elkaar.

Voor al deze mensen zijn wij een horizontaal en niet hiërarchisch netwerk en forum.

Wij geloven in mensen en in de van nature in iedere mens aanwezige kracht voor herstel, leven en welzijn.

 

Stichting Door en Voor 

De ervaringsdeskundigen die Door en Voor inzet zijn voor een groot gedeelte zelf opgeleid (o.a. Werken met Eigen Ervaring) of hebben elders hun opleiding genoten.

Ze worden permanent geschoold via:

     een structureel aanbod van informatie over ontwikkelingen in het werkgebied;

     themabijeenkomsten (basiszorg, toekomstvisie, missie en doelen etc.);

     korte (interne/externe) cursussen (zelfregiecoaching, presenteren etc.);

     individuele en/of groepsgewijze intervisiegesprekken;

     deelname aan ontwikkelprojecten, onderzoeken en samenwerkingsverbanden.

Werkzaamheden:

In hoofdzaak onderscheiden we hier:

     Zelfregiecoaching (ZRC):

 • opzetten en beheren van Zelfregiecentra’s;
 • coachen van mensen in het zelf vinden van oplossingsrichtingen voor herstel
  • individueel (1:1 zelfregiecoaching, maatje zijn)
  • groepsgewijs (herstelgroep, werkgroep zelfregie, etc.)
 •     
  • Werken met eigenervaring
  • Herstellen doe je zelf
  • Zelfregie

     Advisering aan:

 • overheidsinstanties (gemeenten, provincie, rijk e.a.) belast met zorgdomein, WMO en sociaal-/maatschappelijk beleid;
 • beleidsambtenaren en uitvoerders bij overheidsinstellingen;
 • reguliere zorgorganisaties en -instellingen (o.a. basiszorg, 1e en 2e lijn zorg);
 • opleidingsorganisaties, ontwikkelbureau ’s en onderzoekinstellingen;
 • individuele vragers

     Voorlichting geven bij genoemde instanties over het brede zorgdomein en de kracht en het nut daarin van zelfhulp, ervaringsdeskundigheid en zelfregie;

     Via crisiskaartconsulent mogelijkheid bieden aan mensen met beperkingen, via de “Crisiskaart”, zelfregie te houden over wat hij/zij zelf wenst in crisissituaties.

 

Contactgegevens

Kaart